Uhrazení školení DIALux pomocí dotací pracovního úřadu

ru dotace

Projekt „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců“ navazuje na sérii projektů, jež jsou v ČR realizovány od roku 2009 s cílem podpořit odborný rozvoj zaměstnanců. Projekt se zaměří zejména na vzdělávání zaměstnanců těch zaměstnavatelů, případně na vzdělávání osob samostatně výdělečně činných, kteří i přes negativní vývoj ekonomiky mají na trhu stabilní pozici s možností přechodu k růstu. Proto je projekt určen pro ty zaměstnavatele, kteří v meziročním srovnání vykázali růst tržeb nebo nemají vyšší pokles tržeb než je 15%. Pokles tržeb se dokládá z výkazu zisků a ztrát (tzv. výsledovka) za poslední a předposlední účetní období. Tržbami se zjednodušeně myslí Celkové tržby = Tržby za prodej zboží (I.) + Výkony (II.) dle struktury výkazu u zisků a ztrát v účetnictví firmy (účetní jednotky). Srovnání tržeb se posuzuje za účetní jednotku se samostatným IČ. V případě OSVČ se podporují ty OSVČ, které v meziročním srovnání nemají vyšší pokles příjmů z podnikání a z jiné samostatně výdělečné činnosti (§ 7 zákona o daních z příjmu v platném znění) než je 15%. Meziroční porovnání příjmů dle § 7 zákona o daních z příjmu se provede na základě srovnání daňových přiznání za poslední a předposlední zdaňovací období (rok).

Projekt „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců je realizován od 1. 12. 2013 do 30. 11. 2015, přičemž vzdělávací aktivity musí být ukončeny k 30. 9. 2015.

Žádosti se podávají v písemné podobě na příslušná kontaktní pracoviště ÚP ČR (příslušná dle místa výkonu práce, nikoli podle sídla podniku).

Zaměstnavatelé mohou v projektu získat:

-úhradu nákladů vzdělávací aktivity až do částky, kterou proplatili vzdělávacímu zařízení a

-příspěvek na mzdové náklady či náhradu mzdy školícího se zaměstnance, a to až do výše 27 600 Kč měsíčně. Pro výpočet maximálního mzdového příspěvku za hodinu se vychází z minimální hodinové mzdy a činí 165,00 Kč při stanovené týdenní pracovní době podle § 79 a § 80 zákoníku práce. V případě zkráceného pracovního úvazku podle ustanovení § 80 Zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, se maximální výše měsíčního příspěvku poměrně krátí. Příspěvek na mzdu se navíc sčítá, pokud je zaměstnanec navržen na víc vzdělávacích aktivit v měsíci.

Zaměstnavatel může čerpat maximálně 500 000 Kč měsíčně (tj. celkem za mzdové náklady i vzdělávací aktivitu). Žádosti je nutné předkládat v dostatečném časovém předstihu (doporučujeme nejméně 4 - 6 týdnů před zahájením vzdělávání), neboť Úřad práce má na posouzení žádosti 30 dnů (lhůta začíná běžet až ode dne, kdy je žádost úplná a žadatel musí po Vyrozumění o schválení žádosti a před podpisem dohody s ÚP provést výběr dodavatele).

Více informací na : https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/projekty_esf/v_realizaci/nip/podpora_odborneho_vzdelavani_zamestnancu