ČOI: Kontroly značení výkonu tzv. LED žárovek

coiNa každém prodávaném světelném zdroji musí být pro spotřebitele povinně uveden světelný tok vyjádřený v Lumenech [lm] (neuvažujeme-li barevnou teplotu – chromatičnost). Rozlišení světelných zdrojů podle hodnoty světelného toku však dosud není dostatečně zažité, což znamená, že běžný spotřebitel neví, kolik Lumenů potřebuje pro osvětlení obývacího pokoje, kuchyně nebo chodby. Je však zvyklý používat např. pro osvětlení obývacího pokoje tři klasické 100W žárovky, pro kuchyň dvě 75W žárovky a na chodbu žárovku s výkonem 60 W. Aby spotřebitelé získali představu, jak konkrétní světelný zdroj bude svítit, začali prodejci dobrovolně označovat prodávané moderní světelné zdroje parametrem ekvivalentního výkonu žárovky. Následně Evropská komise vydala Nařízení č. 244/2009, ve kterém (v tabulce č. 6) specifikovala způsoby přepočtů světelného toku na ekvivalentní výkon žárovky tak, aby nedocházelo ke klamání spotřebitele.

tabulka_6

LED světelné zdroje lze laicky rozdělit na směrové (bodové) a nesměrové. Bodové mají LED čipy nebo diody obvykle na rovné čelní ploše zdroje (viz obr.), což znamená, že jako žárovka nesvítí. Proto není třeba zabývat se jejich porovnáním s výkonem žárovky.

Nesměrové světelné zdroje, tzv. „LED žárovky", mají LED diody či čipy směrovány do více stran (viz obr. níže). Některé specializované prodejny pro lepší informovanost spotřebitelů uvádějí u těchto zdrojů prostorový úhel, do něhož světelný zdroj vyzařuje.

led_zarovka_coi

Značení uvedených světelných zdrojů je v dozorové pravomoci Státní energetické inspekce (SEI). Vzhledem k tomu, že tento orgán dozoru není oprávněn ke kontrole značení ekvivalentního výkonu žárovky u prodávajících, provádí tyto kontroly Česká obchodní inspekce a závažná zjištění postupuje SEI k došetření u výrobců nebo dovozců.

Do kontrol probíhajících v období 1. 5. až 31. 8. 2012 byly zapojeny všechny inspektoráty ČOI, aby prověřily četná podání laické i odborné veřejnosti, že jsou v prodeji LED žárovky, jejichž značení neodpovídá stanovenému přepočtu ekvivalentního výkonu žárovky a jejich výkon je nadhodnocován. Zkontrolováno bylo celkem 82 subjektů s nabídkou prodeje LED nesměrových světelných zdrojů.

Kontrolní zjištění

Předmětem kontroly byly tyto nesměrové světelné zdroje: kompaktní zářivky, halogenové žárovky a zejména LED světelné zdroje. (Poznámka: Nesměrový světelným zdrojem je každý zdroj, který neodpovídá požadavkům na směrový zdroj - nemá alespoň 80 % světelného výkonu v rozmezí prostorového úhlu π sr, tj. neodpovídá kuželu s úhlem 120°).

Kontroly byly zaměřeny výhradně na prodávající, a to jak v kamenných, tak i v internetových obchodech.

Pokud prodávající uváděl nepovinný údaj o ekvivalentním výkonu žárovky (např.: „Náhrada za klasickou žárovku 60 W"), pak inspektor provedl přepočet tohoto údaje z povinně udávaného parametru světelného toku (dle tabulky č. 6 Nařízení Komise (ES) č. 244/2009). V případě rozdílu údaje v neprospěch spotřebitele byl vydán zákaz prodeje výrobků s klamavými údaji o výkonu. Pokud byl prodávajícímu údaj poskytnut výrobcem nebo dovozcem, jsou zjištění postupována Státní energetické inspekci k došetření.

 

Výsledky kontrol

Počet kontrol celkem

Počet kontrol se zjištěním

Nevyhovující typů výrobků-zjištěné odchylky

Méně než 5 %

Více než 5 %

82

30

22

37

 

Za méně závažná byla považována ta zjištění, kde chyba mezi deklarovaným ekvivalentním výkonem a skutečným výkonem žárovky nepřesahovala 5 % a jednalo se spíše o nesprávné zaokrouhlení než o snahu ovlivnit spotřebitele nadhodnocenými parametry světelného zdroje. (Pozn.: Dle Nařízení Komise č. 244/2009 se hodnota zaokrouhluje na celé Watty, ale v praxi často dochází k nesprávnému zaokrouhlování na násobky 5).

Za závažná byla považována ta zjištění, kde deklarovaný ekvivalentní výkon žárovky byl nadhodnocen o více než 5 %, nebo nebyl-li u zdroje uveden povinný parametr světelného toku. V takovém případě nebylo možné ekvivalentní výkon zkontrolovat a spotřebitel tedy neměl žádnou možnost ověřit si vhodnost daného světelného zdroje pro konkrétní použití.

Ve 4 případech bylo zjištěno porušení zákona o ochraně spotřebitele, neboť výrobky byly vybaveny písemnými informacemi jen v cizím jazyce.

U čtyř typů LED světelných zdrojů chybělo označení CE, což bylo kvalifikováno jako porušení zákona o technických požadavcích na výrobky.

Uložená opatření a sankce

Většina zjištění spočívala v nesprávném uvedení informace o ekvivalentním výkonu žárovky přímo výrobci nebo dovozci a jsou proto postupována Státní energetické inspekci k přijetí opatření vůči subjektům, odpovědným za uvedení výrobku na trh.

Za porušení zákona o ochraně spotřebitele byly uloženy čtyři pokuty příkazem na místě v celkové výši 5000 Kč a pokuta ve výši 500 Kč za porušení zákona o ČOI.

Správní řízení bylo zahájeno se dvěma kontrolovanými osobami pro chybějící označení CE a ve čtyřech případech bylo zahájeno správní řízení pro použití nekalé obchodní praktiky.

Závěr

Závažné nedostatky vykazovaly výlučně neznačkové LED světelné zdroje, u nichž prokázali inspektoři přepočtem silně nadsazené hodnoty ekvivalentního výkonu žárovky. Maximální zjištěné navýšení deklarovaného ekvivalentního výkonu žárovky bylo 68 %. Deklarováno bylo 125 W, zatímco skutečný ekvivalentní výkon byl pouze 74 W.

Dalším závažným nedostatkem zjištěným u některých neznačkových LED světelných zdrojů byla absence parametru světelného toku.

Závažná kontrolní zjištění ČOI bude dále řešit Státní energetické inspekci v rámci svých kompetencí u dodavatelů kontrolovaných světelných zdrojů.