Osvětlení v oblasti úkolu nebo činnosti dle nové normy ČSN EN 12464-1 únor 2022

5.3.3 Osvětlení v oblasti úkolu nebo činnosti

Udržovaná hodnota osvětlenosti musí splňovat alespoň požadavek uvedený v bodě 7 (Em požadovaná) a musí být použita pro normální vizuální podmínky s přihlédnutím k následujícím faktorům: 

  • psychofyziologické aspekty, jako je zrakový komfort a pohoda;
  • požadavky na zrakové úkoly;
  • ergonomie zraku;
  • praktické zkušenosti;
  • přínos k funkční bezpečnosti;
  • ekonomika

Hodnoty uvedené v bodě 7 jsou udržované osvětlenosti nad oblastí úkolu nebo činnosti na referenční ploše, která může být vodorovná, svislá nebo nakloněná.

Doporučuje se však zvýšit udržovanou osvětlenost (o jeden nebo dva stupně ve stupnici) osvětlení (viz 5.3.2)) v závislosti na kontextových modifikátorech uvedených v tabulce 1, pokud se předpoklady liší od běžných vizuálních podmínek.

Jako příklad se doporučuje zvýšení o jeden stupeň, pokud platí jedna nebo dvě z podmínek uvedených v tabulce 1 a zvýšení o dva stupně se doporučuje, pokud platí více než dvě z těchto podmínek.

Příklad pro kanceláře

Ve velké kanceláři s otevřeným půdorysem probíhá řada činností včetně psaní, psaní na klávesnici, čtení a zpracování dat, vyplňování/kopírování. Úkony na počítači jsou flexibilní a mohou být prováděny v několika různých formách zatímco práce s dokumenty/kopírováním jsou pevně stanoveny na několika místech v kanceláři.

Věk zaměstnanců se pohybuje od 20 do 60 let, přičemž střední věková hranice je kolem 50 let. Současní zaměstnanci nejsou zrakově postižení.

Kancelář má být osvětlena tak, aby byla zachována flexibilita prostoru a zároveň bylo možné provádět všechny úkoly optimálně.

Požadavky z plánu pro uvedené úkoly jsou následující:

Tabulka C.1 - Základní požadavky

Úkol

Ref.

Em (lx)

U0

Ra

R UGL

Em,z

Em, stěna

Em, strop

 

 

požadovaná

upravená

 

 

 

Uo větší než 0,10

Zpracování dat - otevřená kacelář

34.2

500

1000

0,6

80

19

150

150

100

Kopírování

34.1

300

500

0,4

80

19

100

100

75

 

Vzhledem k flexibilní povaze kancelářských prostor musí být v celém rozsahu splněny nejnáročnější požadavky což znamená, že požadavky na kancelář jsou následující:

 

Tabulka C.2 - Základní požadavky na celou kancelář

Em (lx)

U0

Ra

R UGL

Em,z

Em, stěna

Em, strop

požadovaná

upravená

 

 

 

Uo větší než 0,10

500

1000

0,6

80

19

150

150

100

 

Vzhledem k tomu, že v prostoru je vysoké procento starších zaměstnanců, byla by požadovaná osvětlenost 500 Ix nevhodná. Při použití stupnice osvětlenosti uvedené v kapitole 5.3.2 projektový tým navrhuje, aby byla tato hodnota zvýšena alespoň o jeden stupeň podle kontextových modifikátorů v kapitole 5.3.3:

 …200 – 300 – z 500 na 750 – 1000 – 1500 - 2000...

 

Upravená hodnota, která zohledňuje běžné kontextové modifikátory, je uvedena v bodě 7 (Em , upraveno). Tato modifikovaná hodnota nesmí být považována za horní hranici.

Tabulka 1 - Modifikátory kontextu pro zvýšení udržované osvětlenosti

vizuální práce je kritická;

chyby jsou nákladné na nápravu;

přesnost, vyšší produktivita nebo zvýšená koncentrace mají velký význam;

detaily úkolu jsou neobvykle malé nebo málo kontrastní;

úkol je prováděn po neobvykle dlouhou dobu;

oblast úkolu nebo činnosti má málo denního světla;

zraková kapacita pracovníka je nižší než normální.

 

POZNÁMKA 1:  Osvětlenost sítnice se s věkem snižuje v důsledku zmenšení velikosti zornice a zvýšené spektrální absorpce krystalické čočky. Je rozumné, aby odborníci na osvětlení zvýšili intenzitu osvětlení při úkolu, aby pomohli starším lidem kompenzovat s věkem související pokles osvětlenosti sítnice. Více informací naleznete v dokumentu CIE 227:2017.

POZNÁMKA 2:  Zajištění denního světla je zvažováno v kapitole 6.5.

Požadovaná hodnota Em v kapitole 7.3 je minimální hodnotou pro běžné pracovní podmínky.

Snížení osvětlenosti o jeden stupeň lze zvážit, pokud platí podmínky z tabulky 2.

Tabulka 2 - Modifikátory kontextu pro snížení požadované udržované osvětlenosti

detaily úlohy jsou neobvykle velké nebo vysoce kontrastní;

úkol je prováděn po neobvykle krátkou dobu.

 

Použití stmívání umožní přizpůsobit se případné budoucí změně pracovních podmínek.

POZNÁMKA 3: Pro osoby se zrakovým postižením mohou být nutné zvláštní požadavky na intenzitu osvětlení a kontrasty.

Velikost a umístění úkolu nebo prostoru pro činnost musí být uvedeny a zdokumentovány.

 

 

U pracovních míst, kde není známa velikost a/nebo umístění oblasti úkolu nebo oblasti (oblastí) činnosti, se buď:

  • za oblast úkolu považuje celá oblast, nebo
  • celá plocha je rovnoměrně osvětlena (U0 je vetší nebo rovno 0,40) na úroveň osvětlenosti stanovenou projektantem; pokud je oblast úkolu známa, musí být schéma osvětlení přepracováno tak, aby poskytovalo požadovanou nebo upravenou osvětlenost.

Není-li typ úlohy znám, musí projektant učinit předpoklady o pravděpodobných úlohách a uvést požadavky na úlohu.

Pokud je celá oblast osvětlena na danou hodnotu osvětlenosti, pak se doporučuje, aby bylo osvětlení řízeno v příslušných zónách.

Pokud se v prostoru koná více úloh, musí být splněny požadavky na všechny tyto úlohy.

Toto platí i pro oblast činností.